Požiarna bezpečnosť stavieb

Vlastnými odborníkmi Vám zabezpečíme riešenie požiarnej bezpečnosti stavby v rozsahu pre územné konanie, stavebné povolenie a skutočné vyhotovenie stavby, so zreteľom na ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre zákaznika, pri dodržaní všetkých právnych a technických predpisov z oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. Po dohode so zákazníkom, zabezpečíme stanovisko miestne príslušného Okresného riaditeľstva (OR), resp. Krajského riaditeľstva (KR) Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a HaZÚ Bratislava, k vypracovanej dokumentácii požiarnej bezpečnosti stavby.